2017 ലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഗ്രാമീണതയുടെ സർഗ്ഗവിസ്മയങ്ങൾ…..