നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ക്രിസ്ത്യൻ ഐകവേദിയുട നേതൃത്വത്തിൽ 2017 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ നടന്ന സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ.