സാമൂഹിക പ്രവർത്തങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നു. അത് ഓരോ വക്തിയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്.