ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും നല്ല ഓർമ്മകൾ ആണ്. ആ ഓർമകളും നിമിഷങ്ങളും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.